Gmina Złotoryja

Sesja w marcu

 
 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 29 marca 2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się V sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych i zaproszonych gości.
5. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilkowie-Osiedlu za 2018r.
6. Sprawozdanie z wykonania Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Złotoryja za 2018r. oraz z wykonania Gminnego Programu Narkomanii za 2018r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    ►1) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Rokitnica – druk nr 1,
    ►2) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Rzymówka – druk nr 2,
    ►3) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Podolany – druk nr 3,
    ►4) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Wysocko – druk nr 4,
    ►5) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Lubiatów – druk nr 5,
    ►6) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Wilków – druk nr 6,
    ►7) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Pyskowice – druk nr 7,
    ►8) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowa Wieś Złotoryjska – druk nr 8,
    ►9) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Osiedlu Wilków-Osiedle – druk nr 9,
    ►10) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Jerzmanice-Zdrój – druk nr 10,
    ►11) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Brennik – druk nr 11,
    ►12) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Sępów– druk nr 12,
    ►13) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Leszczyna – druk nr 13,
    ►14) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotoryja oraz określenia granic obwodów – druk nr 14,
    ►15) wyrażenia woli przystąpienia do projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2618D w m. Kozów w km 0+000 ÷ 0+700 na dł. 700m” oraz zapewnienia finansowania wkładu własnego do projektu – druk nr 15,
    ►16) wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 2618D w m.Kozów w km 0+000 ÷ 0+700 na dł. 700m” oraz zapewnienia finansowego wkładu własnego do projektu – druk nr 16,
    ►17) wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 2603D w m.Wilków, km 11+952 ÷ 13+143 wraz z budową chodnika i kanalizacji” oraz zapewnienia finansowego wkładu własnego do projektu – druk nr 17,
    ►18) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Złotoryja na lata 2019-2021” – druk nr 18,
    ►19) zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania – druk nr 19,
    ►20) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa – druk nr 20,
    ►21) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso – druk nr 21,
    ►22) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotoryja – druk nr 22,
    ►23) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – druk nr 23,
    ►24) powołania Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z/s w Gierałtowcu – druk nr 24,
    ►25) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze – druk nr 25,
    ►26) sprzedaży lokali mieszkalnych – druk nr 26,
    ►27) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu – druk 27,
    ►28) zmiany uchwały w sprawie powierzenia niektórych zadań publicznych polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – druk nr 28,
    ►29) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie Banku Gospodarstwa Krajowego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – druk nr 29,
    ►30) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie Banku Gospodarstwa Krajowego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – druk nr 30,
    ►31) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej – druk nr 31,
    ►32) zmian w budżecie gminy na rok 2019 – druk nr 32.
(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Document/14907)
8. Sprawy różne.

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez konto Gminy w serwisie YOTUBE i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański
 
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 5

Wczoraj 82

W tym tygodniu 5

W tym miesiącu 2552

Od początku 3552446