Gmina Złotoryja

Sesja w czerwcu

Drukuj
 
środa, 12, czerwiec 2019 09:11
Poprawiono: środa, 12, czerwiec 2019 09:12
Opublikowano: środa, 12, czerwiec 2019 09:11
 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych i zaproszonych gości.
5. Raport o stanie Gminy Złotoryja za 2018r. - (uchwała druk nr 1)
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018r. - (uchwała druk nr 2).
7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy - (uchwała druk nr 3).
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
    ►1) planu pracy Rady Gminy Złotoryja – druk nr 4,
    ►2) planów pracy komisji Rady Gminy Złotoryja – druk nr 5,
    ►3) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złotoryja – druk nr 6,
    ►4) odwołania Skarbnika Gminy Złotoryja – druk nr 7,
    ►5) powołania Skarbnika Gminy Złotoryja – druk nr 8,
    ►6) powołania zespołu – druk nr 9,
    ►7) określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego – druk nr 10,
    ►8) zmiany uchwały w sprawie powierzenia niektórych zadań publicznych polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków – druk nr 11,
    ►9) zmiany uchwały w sprawie regulaminu ustalającego niektóre zasady wynagrodzenia nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotoryja – druk nr 12,
   ►10) określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości – druk nr 13,
   ►11) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – druk nr 14,
   ►12) sprzedaży lokalu mieszkalnego – druk nr 15,
   ►13) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 16,
   ►14) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 17,
   ►15) nabycia nieruchomości – druk nr 18,
   ►16) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Złotoryja oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów – druk nr 19,
   ►17) udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusice – druk nr 20,
   ►18) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja – druk nr 21,
   ►19) zmian w budżecie gminy na rok 2019 – druk nr 22.
(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Document/14907)
9. Sprawy różne.

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez konto Gminy w serwisie YOTUBE i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański
 

wróć na początek strony