Gmina Złotoryja

Sesja w listopadzie

 
 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 29 listopada 2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych i zaproszonych gości.
5. Informacja z działalności bibliotek i świetlic wiejskich na terenie gminy Złotoryja za 2018r.
6. Informacja z działalności sportowej i turystycznej w Gminie Złotoryja za 2019r.
7. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
   ►1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – druk nr1,
   ►2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu – druk 2,
   ►3) wyrażenia woli na zawarcie i realizację porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Złotoryja a Gminą Miejską Złotoryja w przedmiocie powierzenia Gminie Złotoryja realizacji zadania własnego w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – druk nr 3,
   ►4) przyjęcia programu współpracy Gminy Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 – druk nr 4,
   ►5) wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad jej ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek – druk nr 5,
   ►6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 6,
   ►7) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku – druk nr 7,
   ►8) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotoryja – druk nr 8,
   ►9) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 9,
   ►10) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja – druk nr 10,
   ►11) zmian w budżecie gminy na rok 2019 – druk nr 11,
   ►12) określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości – druk nr 12.
8. Sprawy różne.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Document/14907)

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez konto Gminy w serwisie YOTUBE i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański
 
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 238

Wczoraj 98

W tym tygodniu 238

W tym miesiącu 1639

Od początku 3559404