Gmina Złotoryja

Sesja w marcu

Drukuj
 
 altZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 31 marca 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Złotoryja w kadencji 2014 - 2018.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Zapytania zaproszonych gości.
6. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilkowie-Osiedlu za 2016r.
7. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Złotoryja za 2016r. oraz z wykonania Gminnego Programu Narkomanii za 2016r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
    ► 1) określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotoryja  – druk nr 1,
    ► 2)  określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Złotoryja, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły - druk nr 2,
    ► 3)  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – druk nr 3,
    ► 4)  zmiany w składzie Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z/s w Gierałtowcu - druk nr 4,
    ► 5)  uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotoryja, dla terenu w obrębie Jerzmanice-Zdrój - druk nr 5,
    ► 6)  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 6,
    ► 7)  utrzymania dotychczasowych wjazdów i zjazdów na autostradę A4 na odcinku Wrocław - Krzywa - druk nr 7,
    ► 8)  nabycia nieruchomości – druk nr 8,
    ► 9)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 9,
    ► 10)  ustanowienia służebności przesyłu - druk nr 10,
    ► 11)  wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złotoryja na lata 2017-2021 - druk nr 11,
    ► 12)  zasad wynajmowania oraz zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - druk nr 12,
    ► 13)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - druk nr 13,
    ► 14)  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotoryja – druk nr 14,
    ► 15)  zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja – druk nr 15,
    ► 16)  zmian w budżecie gminy na rok 2017 – druk nr 16.
    (Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Menu/14794)
9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Przewodniczący Rady Gminy
            Jan Tymczyszyn
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 140

Wczoraj 150

W tym tygodniu 586

W tym miesiącu 3082

Od początku 3481230

Informacja