Gmina Złotoryja

Sesja w kwietniu

Drukuj
 
 altZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Złotoryja w kadencji 2014 - 2018.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Zapytania zaproszonych gości.
6. Informacja z działalności Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z/s w Gierałtowcu za 2016r.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Złotoryja z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2016r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
    ► 1) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – druk nr 1,
    ► 2) w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - druk nr 2,
    ► 3) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla doradcy zawodowego – druk nr 3,
    ► 4) uchwalenia zamiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotoryja, dla wybranych terenów w obrębach Kozów i Lubiatów - druk nr 4,
    ► 5) zmian w budżecie gminy na rok 2017 - druk nr 5.
    (Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Menu/14794)
9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Przewodniczący Rady Gminy
            Jan Tymczyszyn
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 131

Wczoraj 193

W tym tygodniu 454

W tym miesiącu 2217

Od początku 3507568