Gmina Złotoryja

Sesja w grudniu

 
 altZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się II sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych i zaproszonych gości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotoryja (uchwała w sprawie WPF Gminy Złotoryja – druk nr 1).
6. Przedstawienie projektu budżetu gminy na 2019r.
7. Uchwalenie budżetu gminy na 2019r. (uchwała w sprawie budżetu gminy na 2019 – druk nr 2)
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
    ►1) planu pracy Rady Gminy Złotoryja – druk nr 3 ,
    ►2)  planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złotoryja- druk nr 4,
    ►3) planu pracy komisji Rady Gminy Złotoryja – druk nr 5,
    ►4) zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców – druk nr 6,
    ►5) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 – druk nr 7,
    ►6) zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną - druk nr 8,
    ►7) przyjęcia programu osłonowego Gminy Złotoryja „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – druk nr 9,
    ►8) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – druk nr 10,
    ►9) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – druk nr 11,
    ►10) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy – druk nr 12,
    ►11) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 13,
    ►12) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja – druk nr 14,
    ►13) zmian w budżecie gminy na rok 2018 – druk nr 15.
(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Menu/14844)
9. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Złotoryja za 2018r.
10. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Złotoryja za 2018r.
11. Sprawy różne.

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez konto Gminy w serwisie YOTUBE i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański
 
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 63

Wczoraj 146

W tym tygodniu 371

W tym miesiącu 2213

Od początku 3536703