Gmina Złotoryja

Obwieszczenie Wójta Gminy

Drukuj
Obwieszczenie Wójta Gminy Złotoryja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 630/19 w obrębie Jerzmanice – Zdrój,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 645/46, 640/46, 644/46, 643/46, 639/46 w obrębie Prusice,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 162/4 w obrębie Wyskok,
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko - Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy

Drukuj
Obwieszczenie Wójta Gminy Złotoryja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotoryja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Obwieszczenie

Pomagamy Miłoszowi

Drukuj
Milosz plakat sredni

Konsultacje społeczne

Drukuj

Wójt Gminy Złotoryja ogłasza konsultacje społeczne rocznego programu współpracy Gminy Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
Ogłoszenie
Projekt programu
Formularz zgłaszania uwag

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Drukuj
OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 29 września 2017 r. o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r. - Obwieszczenie

Projekt - "Mamo pracuj!"

Drukuj
Projekt "Mamo pracuj Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie rodzicom, opiekującym się dziećmi do lat 3, poprzez finansowanie kosztów wynagrodzenia niani. Ponadto część osób biernych zawodowo, zostanie objętych wsparciem aktywizacyjnym.

Czytaj więcej: Projekt - "Mamo pracuj!"

Badanie szczelności sieci gazowej

Drukuj
Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 9-12 października 2017 r. na terenie naszej gminy przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy. Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.
Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.
Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.

Sesja w październiku

Drukuj
 altZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 12 października 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w październiku

Zbiórka sprzętu AGD i RTV

Drukuj
ElektrosmieciUrząd Gminy Złotoryja informuje, że w dniu 16 października 2017r. zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu RTV AGD. Odpady będą odbierane bezpośrednio z gospodarstwa domowego po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 13 października 2017r. pod numerami telefonów:
- po godzinach pracy Urzędu – 601 450 369 – Bożena Nowak
- w godzinach pracy Urzędu – 76 8788 702 – Małgorzata Szczepańska
- po godzinach pracy Urzędu – 663 532 869 – Małgorzata Szczepańska
- firma AG-EKO –726 887 070
UWAGA !! Nie należy wystawiać odpadów wielkogabarytowych i opon.
Odbierany będzie wyłącznie sprzęt kompletny !!!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce.

Wyniki konkursu ofert ne realizację zadania publicznego

Drukuj
W dniu 18 września 2017r. w Urzędzie Gminy Złotoryja rozstrzygnięto konkurs ofert polegający na powierzeniu realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.
W toku postępowania konkursowego zostały wyłonione następujące oferty na poszczególne zadania:
Zadanie Nr 1.
Realizacja zadania publicznego polegającego na wykonaniu prac remontowych w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilkowie – Osiedlu.
MUKS „GWAREK WILKÓW” – na realizację zadania przeznacza się kwotę:40.000 zł
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 117

Wczoraj 115

W tym tygodniu 117

W tym miesiącu 3241

Od początku 3517053