Gmina Złotoryja

Sesja w grudniu

 
 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 30 grudnia 2021r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Złotoryja. (Ze względu na nadal obowiązujące ograniczenia, w obradach uczestniczyć będą jedynie Radni).
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie miedzy sesjami.
4. Wnioski radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotoryja (uchwała w sprawie WPF Gminy Złotoryja – druk nr 1).
6. Przedstawienie projektu budżetu gminy na 2022r.
7. Uchwalenie budżetu gminy na 2022r. (uchwała w sprawie budżetu gminy na 2022 – druk nr 2)
8. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
   ►1) planu pracy Rady Gminy Złotoryja – druk nr 3,
   ►2) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złotoryja- druk nr 4,   
   ►3) planu pracy komisji Rady Gminy Złotoryja – druk nr 5,
   ►4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 – druk nr 6,
   ►5)  uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Złotoryja na lata 2022 – 2024 – druk nr 7,
   ►6) zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – druk nr 8,
   ►7) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Złotoryja oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów – druk nr 9,
   ►8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – druk nr 10,
   ►9) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Złotoryja – druk nr 11,
 ►10) zmian w budżecie gminy na rok 2021 – druk nr 12.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Złotoryja za 2021r.
10. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Złotoryja za 2021r.
11. Sprawy rózne. Zamknięcie sesji.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Document/15000)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji na żywo na naszej stronie KLIKNIJ TUTAJ

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez stronę internetową www.live.zlotoryja.com.pl  i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl


Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański

 

 
Covid 15122021