Gmina Złotoryja

Sesja w czerwcu

Drukuj
 
poniedziałek, 20 czerwiec 2022 14:15
Poprawiono: poniedziałek, 20 czerwiec 2022 15:01
Opublikowano: poniedziałek, 20 czerwiec 2022 14:15
 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 28 czerwca 2022r. o godz. 10.00 w sali narad (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych.
5. Raport o stanie Gminy Złotoryja za 2021r. (uchwała druk nr 1)
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021r. (uchwała druk nr 2).
7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy (uchwała druk nr 3).
8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie:
   ►1) planu pracy Rady Gminy Złotoryja – druk nr 4
   ►2) planów pracy komisji Rady Gminy Złotoryja – druk nr 5,
   ►3) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złotoryja – druk nr 6,
   ►4) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Złotoryja” – druk 7,
   ►5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 8,
   ►6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu – druk nr 9,
   ►7) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 10,
   ►8) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 11,
   ►9) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 12,
   ►10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Kopacz – druk n 13,
   ►11) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Złotoryja – druk nr 14,
   ►12) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Złotoryja na rok szkolny 2022/2023 – druk nr 15,
   ►13) zmian w budżecie gminy na rok 2022 – druk nr 16.
   ►14) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego Krzeniów I, obejmującego działki 833 i 871/93 w obrębie Wilków - druk nr 17
9. Sprawy różne. Zamknięcie sesji.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Document/15019)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji na żywo na naszej stronie

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez stronę internetową www.live.zlotoryja.com.pl  i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl


Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański

 

wróć na początek strony