Gmina Złotoryja

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

 
logo ppgr Od 1 sierpnia br. w pok. Nr 2 (parter) budynku Urzędu Gminy Złotoryja rozpocznie się przekazywanie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach Konkursu grantowego pn.:
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Komputery będą wydawane wyłącznie Wnioskodawcom (rodzic, opiekun prany, pełnoletni uczeń). Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty oraz numer PESEL dziecka, dla którego było składane oświadczenie.
Przekazanie przedmiotowego sprzętu odbywać będzie się na podstawie umów darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w Konkursu grantowego, którego nabór wniosków odbył się w listopadzie ub.r.
Do Gminy Złotoryja wpłynęło 293 wniosków, z czego 282 spełniało wymagane warunki i zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem.
Organizator Konkursu – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) weryfikował wnioski złożone przez gminy z całej Polski. Wniosek Gminy Złotoryja został oceniony pozytywnie, w wyniku czego został przyznany grant w wysokości 705 000,00 zł. na zakup laptopów wraz z myszkami bezprzewodowymi dla 282 dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR.
Zgodnie z regulaminem konkursu grantowego Gminy, biorące udział w konkursie zobligowane zostały do opracowania i wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego, zgodnie z którą Gminie przysługuje prawo (przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu) do żądania od Uczestnika projektu okazania przekazanego sprzętu komputerowego do oględzin w celu sprawdzenia jego faktycznego dysponowania i użytkowania przez osobę uprawnioną ponadto Uczestnicy projektu zobowiązani są do składania oświadczeń o posiadaniu i użytkowaniu sprzętu.
W/w procedura stanowi załącznik do niniejszej informacji.
Konkurs grantowy pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Harmonogram odbioru laptopów. 

ppgr