Gmina Złotoryja

Sesja w lutym 2011r.

Drukuj
 
środa, 09 luty 2011 13:04
Poprawiono: poniedziałek, 31 październik 2016 10:37
Opublikowano: środa, 09 luty 2011 13:04
altZ A W I A D O M I E N I E
Zawiadamia się, że w dniu 17 lutego 2011 r. o godz. 1000 w sali nr 14 /poddasze/ Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się IV sesja Rady Gminy Złotoryja w kadencji 2010 - 2014.
Porządek obrad sesji obejmuje:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5.  Informacja o planowanych remontach dróg powiatowych na terenie gminy
    Złotoryja w 2011
r.
6.  Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Złotoryja za 2010r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
►1)  zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
       ścieków,

►2)  zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Każdy  ma szansę na edukację”,
►3)  zmiany „Programu współpracy Gminy Złotoryja z organizacjam
        pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
       
pożytku publicznego na 2011r.”,

►4) nabycia lokali mieszkalnych,
►5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
►6)  obciążenia służebnością gruntową nieruchomości  stanowiących własność
        Gminy Złotoryja,

►7) zmian w budżecie gminy na rok 2011
►8)  zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat od osób fizycznych w
       drodze inkasa.

8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawlus

wróć na początek strony