Gmina Złotoryja

Sesja w kwietniu

 
 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się VI sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych i zaproszonych gości.
5. Informacja o działalności Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z/sw Gierałtowcu za 2018r.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Złotoryja z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2018r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    ►1) określenia wysokości stawki procentowej oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów – druk nr1,
    ►2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu – druk nr 2,
    ►3) sprzedaży lokalu mieszkalnego – druk nr 3,
    ►4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – druk nr 4,
    ►5) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej – druk nr 5,
    ►6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotoryja – druk nr 6,
    ►7) zmian w budżecie gminy na rok 2019 – druk nr 7.
(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Document/14907)
8. Sprawy różne.

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez konto Gminy w serwisie YOTUBE i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański
 
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 78

Wczoraj 129

W tym tygodniu 764

W tym miesiącu 2761

Od początku 3540878