Plan pracy Rady Gminy

Drukuj
 
Plan pracy Rady Gminy na I półrocze 2017 r.


Lp. Miesiąc Tematyka posiedzenia Referujący temat
1 Styczeń Informacja o planowanych remontach dróg powiatowych na terenie gminy Złotoryja w 2017r. Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Złotoryi
2 Luty Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Złotoryja za 2016r Wójt Gminy Złotoryja Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi
3 Marzec 1. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilkowie-Osiedlu za 2016 r.
2. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Złotoryja za 2016r. oraz z wykonania Gminnego Programu Narkomanii za 2016r.
Dyr. ZGKiM w Wilkowie-Osiedlu

Wójt Gminy4  Kwiecień 1. Informacja o działalności Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z siedzibą w Gierałtowcu za 2016r.
2. Sprawozdanie realizacji Programu Współpracy Gminy Złotoryja z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2016r.
3. Zatwierdzenie taryf na dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.
Kierownik GZOP z/s w Gierałtowcu

Wójt Gminy
 
5 Maj 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Złotoryja za 2016r
2. Informacja o stanie środowiska i ekologii w Gminie Złotoryja.
Komenda Powiatowa Policji i Państwowej Straży Pożarnej
Wójt Gminy

6 Czerwiec 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016r. i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
2. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2017r.
3. Przyjęcie planów pracy Komisji na II półrocze 2017r.
Wójt Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Przewodniczący Komisji