Plan pracy Rady Gminy

Drukuj
 
Plan pracy Rady Gminy na I półrocze 2018 r.


Lp. Miesiąc Tematyka posiedzenia Referujący temat
1 Styczeń Informacja o planowanych remontach dróg powiatowych na terenie gminy Złotoryja w 2018r. Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Złotoryi
2 Luty Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Złotoryja za 2017r.. Wójt Gminy Złotoryja Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi
3 Marzec 1. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilkowie-Osiedlu za 2017 r.
2. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Złotoryja za 2017r. oraz z wykonania Gminnego Programu Narkomanii za 2017r.
Dyr. ZGKiM w Wilkowie -Osiedlu

Wójt Gminy


4  Kwiecień 1. Informacja o działalności Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z siedzibą w Gierałtowcu za 2017r.
2. Sprawozdanie realizacji Programu Współpracy Gminy Złotoryja z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2017r.
Kierownik Gminnego Zakładu Opieki Podstawowej z/s w Gierałtowcu

Wójt Gminy Złotoryja

5 Maj 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Złotoryja za 2017r.
2. Informacja o stanie środowiska i ekologii w Gminie Złotoryja..
Komenda Powiatowa Policji, i Państwowej Straży Pożarnej

Wójt Gminy

5  Czerwiec 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017r. i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
2. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2018r.
3. Przyjęcie planów pracy Komisji na II półrocze 2018r.
Wójt Gminy, Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Rady Gminy
Przewodniczący Komisji