Plan pracy Rady Gminy

Drukuj
 
Plan pracy Rady Gminy na II półrocze 2017 r.


Lp. Miesiąc Tematyka posiedzenia Referujący temat
1 Wrzesień Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017. Wójt Gminy
2 Październik 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
2. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016r.
Wójt Gminy, Dyrektorzy Szkół
Kierownik GOPS

3 Listopad 1. Informacja o działalności bibliotek i świetlic wiejskich na terenie za 2016r.
2. Informacja o działalności sportowej i turystycznej w gminie za 2017r.
3. Uchwalenie stawek podatków i opłat na 2018r.
Dyr. Bibioteki Publicznej

Wójt Gminy

Wójt Gminy
4  Grudzień 1. Uchwalenie budżetu gminy na 2018r.
2. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2018r.
3. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy na I półrocze 2018r.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Złotoryja za 2017r.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Złotoryja za 2017r.
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady Gminy
Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Rady Gminy
Przewodniczący Komisji