Gmina Złotoryja

Sesja w listopadzie

Drukuj
 
 altZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Zapytania zaproszonych gości.
6. Informacja z działalności bibliotek i świetlic wiejskich na terenie gminy Złotoryja za rok 2016.
7. Informacja z działalności sportowej i turystycznej w Gminie Złotoryja za 2017r.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    ►1) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wilkowie-Osiedlu w ośmioletnią szkołę podstawową - druk nr 1,
    ►2) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rokitnicy w ośmioletnią szkołę podstawową - druk nr 2,
    ►3) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu w ośmioletnią szkołę podstawową - druk nr 3,
    ►4)  zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Złotoryja - druk nr 4,
    ►5)  współdziałania przy opracowaniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030” - druk nr 5,
    ►6)  przekazania Komisji Rewizyjnej zbadania skargi - druk nr 6,
    ►7)  przyjęcia programu współpracy Gminy Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 – druk nr 7,
    ►8)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - druk nr 8,
    ►9)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 9,
    ►10)  sprzedaży lokali mieszkalnych - druk nr 10,
    ►11)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku - druk nr 11,
    ►12)  wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad jej ustalania i poboru, terminów płatności, wysokości stawek oraz ustalenia inkasentów - druk nr 12,
    ►13)  określenia wysokości stawek podatku od środków transportu - druk nr 13,
    ►14)  zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja - druk nr 14,
    ►15)  zmian w budżecie gminy na rok 2017 – druk nr 15,
    ►16)  zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 - druk nr 16.
(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Menu/14794)
9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Tymczyszyn
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 5

Wczoraj 87

W tym tygodniu 921

W tym miesiącu 3196

Od początku 3521956