Gmina Złotoryja

Sesja w marcu

Drukuj
 
 altZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 23 marca 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Zapytania zaproszonych gości.
6. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilkowie-Osiedlu za 2017r.
7. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Złotoryja za 2017r. oraz z wykonania Gminnego Programu Narkomanii za 2017r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
    ►1) zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Złotoryja przez inne niż Gmina Złotoryja osoby prawne i fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – druk nr 1 ,
    ►2) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Złotoryja oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów - druk nr 2,
    ►3) podziału Gminy Złotoryja na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - druk nr 3,
    ►4) określenia tygodniowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotoryja - druk nr 4,
    ►5) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Złotoryja - druk nr 5,
    ►6) przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - druk nr 6,
    ►7) zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce - druk nr 7,
    ►8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - druk nr 8,
    ►9) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotoryja - druk nr 9,
    ►10) wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Złotoryja odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości położonej w Jerzmanicach-Zdroju - druk nr 10,
    ►11) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja - druk nr 11,
    ►12) zmian w budżecie gminy na rok 2018 – druk nr 12.
(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Menu/14844)
9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
Wioletta Zając
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 5

Wczoraj 87

W tym tygodniu 921

W tym miesiącu 3196

Od początku 3521956