Gmina Złotoryja

Sesja w maju

Drukuj
 
 altZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 22 maja 2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Zapytania zaproszonych gości.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Złotoryja za 2017r.
7. Informacja o stanie środowiska i ekologii w Gminie Złotoryja.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
    ►1) zmiany w składzie Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z/s w Gierałtowcu – druk nr 1,
    ►2) powołania zespołu - druk nr 2,
    ►3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - druk nr 3,
    ►4) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotoryja, dla terenu w obrębie Łaźniki - druk nr 4,
    ►5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 207/1 i 207/2, obręb Łaźniki - druk nr 5,
    ►6) dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - druk nr 6,
    ►7) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej - druk nr 7,
    ►8) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja - druk nr 8,
    ►9)  zmian w budżecie gminy na rok 2018 – druk nr 9.
(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Menu/14844)
9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Tymczyszyn
 
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 5

Wczoraj 87

W tym tygodniu 921

W tym miesiącu 3196

Od początku 3521956