Gmina Złotoryja

Sesja w czerwcu

Drukuj
 
 altZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Zapytania zaproszonych gości.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017r. (uchwała druk nr 1).
7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy (uchwała druk nr 2).
8. Wybór ławnika do Sądu Okręgowego w Legnicy 2016 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Legnicy - druk nr 3,
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    ►1) planu pracy Rady Gminy Złotoryja – druk nr 4,
    ►2) planu pracy komisji Rady Gminy Złotoryja - druk nr 5,
    ►3) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złotoryja – druk nr 6,
    ►4) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Złotoryja - druk nr 7,
    ►5) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z/s w Gierałtowcu - druk nr 8,
    ►6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - druk nr 9,
    ►7) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 10,
    ►8) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 11,
    ►9) nadania nazwy ulicy Usługowa we wsi Kozów - druk nr 12,
    ►10) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - druk nr 13,
    ►11) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu małej elektrowni wodnej, na działkach nr 227 i 228 (część) obręb Jerzmanice Zdrój - druk nr 14,
    ►12) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna w Gminie Złotoryja - druk nr 15,
    ►13) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk 16,
    ►14) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowana miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Złotoryja - druk nr 17,
    ►15) zmian w budżecie gminy na rok 2018 - druk nr 18.
(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Menu/14844)
10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Tymczyszyn
 
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 166

Wczoraj 154

W tym tygodniu 502

W tym miesiącu 2741

Od początku 3525426