Gmina Złotoryja

Badanie szczelności sieci gazowej

Drukuj
Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 9-12 października 2017 r. na terenie naszej gminy przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy. Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.
Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.
Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.

Sesja w październiku

Drukuj
 altZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 12 października 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w październiku

Zbiórka sprzętu AGD i RTV

Drukuj
ElektrosmieciUrząd Gminy Złotoryja informuje, że w dniu 16 października 2017r. zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu RTV AGD. Odpady będą odbierane bezpośrednio z gospodarstwa domowego po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 13 października 2017r. pod numerami telefonów:
- po godzinach pracy Urzędu – 601 450 369 – Bożena Nowak
- w godzinach pracy Urzędu – 76 8788 702 – Małgorzata Szczepańska
- po godzinach pracy Urzędu – 663 532 869 – Małgorzata Szczepańska
- firma AG-EKO –726 887 070
UWAGA !! Nie należy wystawiać odpadów wielkogabarytowych i opon.
Odbierany będzie wyłącznie sprzęt kompletny !!!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce.

Wyniki konkursu ofert ne realizację zadania publicznego

Drukuj
W dniu 18 września 2017r. w Urzędzie Gminy Złotoryja rozstrzygnięto konkurs ofert polegający na powierzeniu realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.
W toku postępowania konkursowego zostały wyłonione następujące oferty na poszczególne zadania:
Zadanie Nr 1.
Realizacja zadania publicznego polegającego na wykonaniu prac remontowych w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilkowie – Osiedlu.
MUKS „GWAREK WILKÓW” – na realizację zadania przeznacza się kwotę:40.000 zł

Za nami Dożynki Powiatowo - Gminne

Drukuj

Za nami Dożynki Powiatowo - GminneZa nami Dożynki Powiatowo - Gminne. Gościli nas w tym roku mieszkancy Prusic, którzy przygotowali dla nas wspólnie z gminą wiele atrakcji. Wszystkich nakarmili i pięknie przystroili swoją wieś.

Za to wszystko serdecznie dziękujemy.

Kto był w Prusicach w niedzielę mógł przeżyć to sam. Dla nieobecnych zamieszczamy galerię zdjęć.

Czytaj więcej: Za nami Dożynki Powiatowo - Gminne

Sesja we wrześniu

Drukuj
 altZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 12 wrzesnia 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja we wrześniu

Dożynki powiatowo-gminne

Drukuj

10 września br. w Prusicach przy świetlicy wiejskiej odbędą się Dożynki powiatowo-gminne. Całość rozpocznie się od godz. 1300. Więcej szczegółów na plakacie - tutaj .

Serdecznie wszystkich zapraszamy !!!

STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Drukuj
Informacje dotyczące składania wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018:
Termin i miejsce składania wniosków:
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w szkole podstawowej, na terenie gminy Złotoryja, do której uczęszcza uczeń, pozostali uczniowie w Urzędzie Gminy Złotoryja, al. Miła 4, 59-500 Złotoryja, pokój nr 6 w terminie do 15 września 2017r.
Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Złotoryja, w Urzędzie Gminy Złotoryja, al. Miła 4, 59-500 Złotoryja, pok. nr 6 oraz sekretariatach szkół podstawowych na terenie gminy.

Czytaj więcej: STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Informacja

Drukuj
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu przygotowuje projekt związany z tworzeniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w związku z naborem wniosków ogłoszonym w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 8.Rynek Pracy, działanie 8.4 Działania 8.4.Godzenie życia zawodowego i prywatnego.
Realizacja projektu planowana jest na lata 2018-2019 i ma na celu aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenia i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi.
Projekt zakłada następujące działania:
• tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowotworzonych żłobkach lub klubach dziecięcych;
• dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
• aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3.
Gmina Złotoryja złożyła wstępną deklarację udziału w/w projekcie. W związku z powyższym prosi się osoby zainteresowane projektem i jego realizacją na terenie gminy Złotoryja o zgłoszenie w tut. urzędzie chęci udziału.

Konkurs - zadanie publiczne

Drukuj
Wójt Gminy Złotoryja ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 - Zobacz
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 66

Wczoraj 83

W tym tygodniu 66

W tym miesiącu 2506

Od początku 3487555