Gmina Złotoryja

XX-lecie Samorządu Terytorialnego

 
W dniu 25 maja br. w restauracji „Leśna” w Wilkowie-Osiedlu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego, zorganizowane przez Urząd Gminy Złotoryja. W marcu tego roku minęło 20 lat od uchwalenia pierwszej ustawy dającej samodzielność gminom. Było to przełomowe wydarzenie dla administracji najniższego szczebla i mieszkańców podstawowych jednostek terytorialnych jakimi są gminy i miasta. Gmina Złotoryja swoje pierwsze dwa lata funkcjonowała we wspólnym samorządzie miasta i gminy. Od początku 1992r. jest samodzielną gminą wiejską.
Z przedstawionego przez Wójt Marię Leśną sprawozdania wynika , że bardzo wiele zmieniło się na terenie naszej gminy przez te lata. Wskutek inwestycji infrastrukturalnych zwodociągowano 15 miejscowości, skanalizowano 18 miejscowości, wybudowano 2 nowe ujęcia wody oraz oczyszczalnię ścieków. Obecnie 100% mieszkańców może korzystać z wody bieżącej, 96% mieszkańców ma dostęp do sieci kanalizacyjnych, 30% mieszkańców może korzystać z gazu ziemnego.W kilkunastu wsiach zainstalowano oświetlenie uliczne/593 lampy/, powstało 26 km nowych dróg. Z roku na rok zmieniają się i rozwijają nasze szkoły, poprawia się baza sportowa i kulturalna. Wyremontowane zostały wszystkie świetlice, kilka miejscowości wzbogaciło się o tego typu obiekty. Świetlice otrzymały też nowe wyposażenie.
Wszystkie przemiany możliwe były dzięki zaangażowaniu bardzo wielu osób. Podczas uroczystego spotkania ,w podziękowaniu za wkład pracy w rozwój gminy Wójt Gminy uhonorowała okolicznościowym medalem osoby, które na przestrzeni ostatnich 20 lat pracując w samorządzie lub współpracując z gminą kształtowały jej rozwój.
Medale otrzymali w pierwszej kolejności radni: - byli i obecni, na czele z grupą radnych pierwszej kadencji, którzy zainicjowali utworzenie odrębnej gminy wiejskiej.
Oprócz radnych wyróżniono: radną wojewódzką - Jadwigę Szeląg, starostę złotoryjskiego - Ryszarda Raszkiewicza , burmistrza miasta – Ireneusza Żurawskiego, a także sołtysów pełniących swoje funkcje w ostatnim dwudziestoleciu, długoletnich pracowników urzędu, dyrektorów i długoletnich pracowników jednostek gminy, proboszczów Parafii , przedstawicieli organizacji pozarządowych jak też kierownictwo zakładów i instytucji współpracujących z gminą .
Ze względów organizacyjnych nie można było uhonorować wszystkich zasłużonych osób podczas tego jednego spotkania, otrzymają one pamiątkowe medale przy okazji innych uroczystości. Dowodzi to faktu , że osób zaangażowanych w działalność gminy, bądź współpracujących z nią jest bardzo dużo .
Spotkanie było okazją do wielu wspomnień i rozmów. Poniżej zamieszczamy kilka fotografii z tej uroczystości. Raz jeszcze dziękujemy za wieloletnią pracę, współpracę i przybycie na spotkanie.