Odpady Komunalne

Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. , poz. 399, ze zm.) Wójt Gminy Złotoryja zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2024 r. Rada Gminy Złotoryja podjęła Uchwałę Nr LXVII/626/2024(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2024 r. poz. 2819) w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Zgodnie z powyższą uchwałą od 01 czerwca 2024 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

Poniżej znajdują się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla odpowiednich rodzajów nieruchomości obowiązujące od 01.01.2020r.
Nieruchomości zamieszkałe - POBIERZ - plik pdf lub edytowalny POBIERZ - plik doc
Nieruchomosci nie zamieszkałe - POBIERZ - plik pdf lub edytowalny POBIERZ - plik doc
Jest już udostępniony nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy, który będzie obowiązywał w 2024r. - Zobacz harmonogram
Jak powinny być segregowane odpady przestawia poniższy obraz (kliknij go aby powiększyć) :

ulotka 3xA5 UG Zlotoryja 2
Rada Gminy na sesji w dniu 21 grudnia 2022r. dokonała zmian stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wywóz śmieci). Nowe stawki obowiązują od dnia 01 stycznia 2023r.
Dla nieruchomości zamieszkałych opłaty zależne są od ilości zamieszkujących je osób i posiadania lub nie, własnego kompostownika. Opłaty te przedstawiają się następująco: