Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. , poz. 399, ze zm.) Wójt Gminy Złotoryja zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2024 r. Rada Gminy Złotoryja podjęła Uchwałę Nr LXVII/626/2024(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2024 r. poz. 2819) w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Zgodnie z powyższą uchwałą od 01 czerwca 2024 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
• dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1. 30,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2. 28,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostowane są w przydomowym kompostowniku (tylko dla zabudowy jednorodzinnej)
3. 130,00 zł od gospodarstwa domowego
4. 120,00 zł od gospodarstwa domowego z własnym kompostownikiem
• dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:
1. pojemnik o pojemności 120 l – 25,00 zł;
2. pojemnik o pojemności 240 l – 40,00 zł;
3. pojemnik o pojemności 1100 l – 160,00 zł;
W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów zostanie naliczona kara w wysokości podwójnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami !!.

Wzrost cen za odbiór odpadów od Mieszkańców Gminy Złotoryja spowodowany jest:
• Podwyższeniem stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
• Wzrostem masy odbieranych odpadów komunalnych
• Przyczyniło się również podwyższenie opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów komunalnych.
• Obowiązkiem ustawowym. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2024 poz. 399, ze zm.), system gospodarowania odpadami komunalnymi musi się bilansować. Wysokość ponoszonych przez mieszkańców opłat musi być ustalona na poziomie, który zabezpieczy pokrycie kosztów funkcjonowania systemu.
Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).
Terminy wnoszenia opłat nie uległy zmianie.