Piec Wójt Gminy Złotoryja zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę dotychczasowego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym/budynku jednorodzinnym na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.
Dotację mogą uzyskać: osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tj.: właściciele, współwłaściciele lub najemcy nieruchomości, położonych na terenie Gminy Złotoryja oraz wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym, w którym członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.
Wnioskodawca, po zrealizowaniu inwestycji może uzyskać, w formie refundacji, do 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zakup nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 3000,00zł, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej, nie więcej niż 6000,00zł.
Koszty kwalifikowane dotyczą wydatków poniesionych po podpisaniu umowy z Gminą Złotoryja.
Wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 01.02.2024r. (w godzinach pracy urzędu) do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Złotoryja.
Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia (decyduje data i godzina wpływu do tut. Urzędu).
Kompletne wnioski zweryfikowane pozytywnie, które nie otrzymają dofinansowania ze względu na limit dostępnych środków, będą umieszczone na liście rezerwowej.
Uwaga! Nabór jest prowadzony na każdy rok budżetowy. Umieszczenie wniosku na liście rezerwowej nie gwarantuje rozpatrzenia wniosku w roku kolejnym.

UWAGA!
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Złotoryja, Al. Miła 4, 59-500 Złotoryja. Wniosek należy przekazać na ręce pracownika urzędu, celem potwierdzenia daty i godziny wpływu.
Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń do wysokości dostępnych środków w budżecie Gminy Złotoryja na rok 2024.
Szczegółowe zasady i warunki dofinansowania określa regulamin, który został przyjęty uchwałą nr XVII/184/2020 Rady Gminy Złotoryja z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Złotoryja na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Złotoryja, zmieniony uchwałą nr XVIII/197/2020 z dnia 20 marca 2020r.


Zarządzenie Wójta Gminy - Zobacz
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o naborze - Zobacz
Załącznik nr 2 - Wniosek wraz z załącznikami - Zobacz
Załącznik nr 3 - Umowa -  Zobacz
Załącznik nr 4 - Wniosek o rozliczenie dotacji - Zobacz
Regulamin - Zobacz