Ochrona środowiska przyrodniczego gminy Złotoryja

Wśród obecnie chronionych obiektów przyrodniczych przeważają obiekty leśno- florystyczne. Zabytki przyrody nieożywionej stanowią małą część wszystkich obiektów chronionych. Wśród zabytków przyrody nieożywionej na szczególna uwagę zasługują relikty zjawisk wulkanicznych, ze względu na ich unikalność w skali krajowej, jak również duże walory krajobrazowe, poznawcze i naukowe. Przykładem może tu być rezerwat geologiczny "Wilcza Góra" - samotnie stojący odsłonięty stożek wulkaniczny (373 m) z bardzo rzadkim w skali światowej układem wiązek słupów bazaltowych oraz tzw. "różą bazaltową" obrazującą kierunki wpływu potoków lawowych. Rezerwat ten został objęty ochroną na podstawie Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 01 kwietnia 1959 r., na obszarze 1,69 ha.

Ponadto zarządzeniem Wojewody legnickiego zastały uznane za pomniki przyrody następujące twory przyrody nieożywionej:

1. kamieniołom "Ciche szczęście" z unikatowym odsłonięciem miedzionośnego cechsztynu - oddział 46 lasu Nadleśnictwa Złotoryja w pobliżu wsi Leszczyna.

2. Jaskinia "Wilcza", "Niedźwiedzia", "Wodospad" - oddział 16k na prawym skalistym zboczu doliny Drążnicy lasu Nadleśnictwa Złotoryja,

3. "Krucze Skały" - stroma ściana skalna utworzona z piaskowców zlepieńcowatych turonu ze śladami odcisków fauny, w miejscowości Jerzmanice- Zdrój, przy stacji 8 PKP, na terenie będącym w zarządzie Nadleśnictwa Złotoryja.

Oprócz interesujących obiektów przyrody nieożywionej, ochroną przyrody zostało objętych wiele drzew : 6 buków, 3 świerki, 2 klony, 2 lipy, oraz 1 cis i 1 wiąz.

W 1992 roku zarządzeniem Wojewody Legnickiego utworzony został Park Krajobrazowy "Chełmy", który swoim zasięgiem obejmuje wieś Leszczynę - dawny ośrodek górnictwa i hutnictwa miedzi z zachowanymi podwójnymi piecami szybowymi do wytopu miedzi. W granicach otuliny parku znalazły się takie miejscowości jak Wilków, Rokitnica, Kozów, Kopacz, Łaźniki, Rzymówka, Prusice i Wysocko.
Park prezentuje wiele wartości przyrodniczych, które stanowią między innymi o wyjątkowej jego przydatności do celów dydaktycznych, turystycznych i naukowych. Aktualnie opracowany jest nowy plan ochrony Parku Krajobrazowego "Chełmy".