Gmina Złotoryja

Sesja we wrześniu

 
 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 27 września 2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XII sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych i zaproszonych gości.
5. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.
6. Wybór ławnika do Sądu Okręgowego w Legnicy i do Sądu Rejonowego w Złotoryi na kadencję 2020 2023 oraz podjęcie uchwał w sprawie:
   ►1) stwierdzenia wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Legnicy - druk nr 1,
   ►2) stwierdzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Złotoryi – druk nr 2.
7. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
   ►1)zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu ustalającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotoryja – druk nr 3,
   ►2)ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Złotoryja – druk nr 4,
   ►3)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – druk nr 5,
   ►4)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 6,
   ►5)nadania nazwy ulicy Dębowa we wsi Wilków – druk nr 7,
   ►6)sprzedaży lokali mieszkalnych – druk nr 8,
   ►7)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste – druk nr 9,
   ►8)nabycia nieruchomości- druk nr 10,
   ►9)zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja – druk nr 11,
   ►10)zmian w budżecie gminy na rok 2019 – druk nr 12.
8. Sprawy różne.
9. Zamkniecie sesji.
(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Document/14907)

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez konto Gminy w serwisie YOTUBE i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański