Gmina Złotoryja

Sesja w listopadzie

 
 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 26 listopada 2021r. o godz. 11.30 odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Złotoryja przeprowadzona w trybie zdalnym.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie miedzy sesjami.
4. Wnioski radnych.
5.  Informacja z działalności sportowej i turystycznej w Gminie Złotoryja za 2021r.
6. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
   ►1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku – druk nr 1,
   ►2) wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad jej ustalania i poboru, termonów płatności oraz wysokości stawek – druk nr 2,   
   ►3) zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – druk nr 3,
   ►4) przyjęcia programu współpracy Gminy Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 – druk nr 4,
   ►5) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Złotoryja oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów – druk nr 5,
   ►6) wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego z jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Jeleniogórskiej, w ramach którego opracowany zostanie „Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej” – druk nr 6,
   ►7) wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Złotoryja do realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granicy powiatu na wysokości miejscowości Jurków w powiecie bolesławieckim (przebiegającej przez miejscowości: Wojcieszyn, Nową Wieś Grodziską i Grodziec)” w porozumieniu z Gminą Miejską Złotoryja, Gminą Zagrodno oraz Gminą Pielgrzymka – druk nr 7,
   ►8) nabycia nieruchomości – druk nr 8,
   ►9) sprzedaży lokalu mieszkalnego – druk nr 9,
 ►10) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 10,
 ►11) zmian w budżecie gminy na rok 2021 – druk nr 11.
7. Sprawy rózne. Zamknięcie sesji.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Document/15000)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji na żywo na naszej stronie https://live.zlotoryja.com.pl

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez stronę internetową www.live.zlotoryja.com.pl  i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl


Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański