Z A W I A D O M I E N I E
 
 

Zawiadamia się, że w dniu 15 października 2010 r.
o godz. 10.00 alt
w sali nr 14 /poddasze/ Urzędu Gminy Złotoryja,
odbędzie się XL sesja Rady Gminy Złotoryja.

Porządek obrad sesji obejmuje:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informację z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych,
4. Informację o stanie reazlizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
5. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 rok.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  ⇒1) nabycia nieruchomości,
  ⇒2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku,
  ⇒3) dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku,
  ⇒4) zmian w budżecie gminy na rok 2010,
  ⇒5) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu      zagospodarowania przestrzennego terenu biogazowni rolniczej dla terenu działki 207, obręb Łaźniki.
7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
8
. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawlus