Informacja dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników

Z końcem bieżącego roku kończy się kadencja ławników wybranych przez Radę Gminy Złotoryja na lata 2008 – 2011.
Na podstawie art. 161 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy, zgłosił zapotrzebowanie na ławników z terenu Gminy Złotoryja w tegorocznych wyborach na kadencję 2012-2015:
• do Sądu Okręgowego w Legnicy – 1 ławnika
• do Sądu Rejonowego w Złotoryi – 4 ławników.
W dniu 15 kwietnia 2011r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, która wejdzie w życie w dniu 14 czerwca 2011r.( Dz.U. Nr 109, poz. 627). Przyjęta nowelizacja znacząco zmienia zasady zgłaszania kandydatów na ławników.
Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2011 r.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
• jest nieskazitelnego charakteru;
• ukończył 30 lat;
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
• nie przekroczył 70 lat;
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
• posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
• adwokaci i aplikanci adwokaccy,
• radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
W związku z planowanym w najbliższym czasie wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, zmianie ulegnie m.in. wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika.
W związku z powyższym proponujemy dokonywać zgłoszeń kandydatów na ławników od dnia 14 czerwca 2011r. na karcie wg znowelizowanego wzoru (wzór do pobrania znajduje się pod tekstem niniejszego ogłoszenia).
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRS albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika można odbierać w Urzędzie Gminy Złotoryja pok. Nr 10, II piętro.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Gminy Złotoryja w pokoju nr 10 na II piętrze.
Termin 30 czerwca 2011r. jest ostatecznym na złożenie kompletnego zgłoszenia. W przypadku dokonania zgłoszeń kandydatów na ławników według przepisów obowiązujących do dnia 13.06.2011r., właściwe podmioty zostaną poproszone o dostosowanie zgłoszeń do stanu prawnego obowiązującego od dnia 14.06.2011r.
Informacje związane z wyborami ławników udzielane będą pod numerem tel.: (76)8788707.
Wójt Gminy
/ - / Maria Leśna

Druki do pobrania:
- karta zgłoszenia kandydata na ławnika
- lista osób zgłaszajacych kandydata na ławnika
- oświadczenie z art. 162 §2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.)
- oświadczenie z art. 162 §2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.)