altZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 20 maja 2010 r. o godz. 10.00 w sali nr 14 /poddasze/ Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Złotoryja

Porządek obrad sesji obejmuje:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informację z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
4. Informację o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Złotoryja za 2009r.
5. Informację o stanie środowiska i ekologii w Gminie Złotoryja.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  ⇒ 1) udzielenia dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii p/w Św. Jadwigi Śl. w Złotoryi
  ⇒ 2) zmian w budżecie gminy na rok 2010.
7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych !

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawlus