Podatki

Druki wraz z załącznikami - aktualne od dnia 01.07.2019r. - pliki w formacie pdf

DN-1 Podatek od nieruchomości osoby prawne - [POBIERZ]  

IN-1 Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - [POBIERZ]

DR-1 Podatek rolny osoby prawne - [POBIERZ]

IR-1 Podatek rolny osoby fizyczne - [POBIERZ]

DL-1 Podatek leśny osoby prawne - [POBIERZ]

IL-1 Podatku leśny osoby fizyczne - [POBIERZ]

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych - [POBIERZ - plik pdf]

DT-1a Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - [POBIERZ - plik pdf]

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - [POBIERZ - plik pdf]


Gospodarka odpadami (nowe obowiązujace od 01.01.2020r)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych - [POBIERZ - plik pdf]  lub edytowalny [POBIERZ - plik doc]               

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości nie zamieszkałych - [POBIERZ - plik pdf] lub edytowalny [POBIERZ - plik doc]                  

 

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludnosci - [POBIERZ] wersja PDF

Zgłoszenie pobytu czasowego -  [POBIERZ] wersja PDF

Zgłoszenie pobytu stałego - [POBIERZ] wersja PDF

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - [POBIERZ] wersja PDF

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - [POBIERZ] wersja PDF

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej - [POBIERZ] wersja PDF

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwajacego dłużej niż 6 miesięcy - [POBIERZ] wersja PDF

Nadanie numeru PESEL - [POBIERZ]

Wniosek o zastrzeżenie/cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL - [POBIERZ] wersja PDF

Formularz zgłoszenia utraty/uszkodzenia dowodu osobistego - [POBIERZ] wersja PDF

Budownictwo

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy  - [POBIERZ]

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - [POBIERZ]

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  - [POBIERZ]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  - [POBIERZ]

Wniosek o zajęcie pasa drogowego - [POBIERZ]

Wniosek o warunki zjazdu - [POBIERZ]

Wniosek o uzgodnienie ogrodzenia - [POBIERZ]

Wniosek o uzgodnienie infrastruktury - [POBIERZ]


Pracownicy młodociani

Informacje ogólne - PRZECZYTAJ KONIECZNIE

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia - [POBIERZ]

Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym - [POBIERZ]

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis - [POBIERZ]

Formularz pomocy de minimis - [POBIERZ]

Inne


Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego - [POBIERZ]

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (budynki i lokale mieszkalne) - [POBIERZ]

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (budynki i lokale niemieszkalne) - [POBIERZ]

Wniosek - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - [POBIERZ]


Oferta realizacji zadania publicznego - [POBIERZ]

Umowa o realizację zadania publicznego - [POBIERZ]

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - [POBIERZ]

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego art. 19a - [POBIERZ]

Uproszczone sprawozdanie art. 19a zadanie publiczne - [POBIERZ]

Wniosek o aneksowanie umowy o realizację zadania publicznego - [POBIERZ]

Wniosek o wypłatę transzy dotacji na zadanie publiczne - [POBIERZ]

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Złotoryja podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działajacym w celu osiągnięcia zysku - [POBIERZ]   cała uchwała Rady Gminy wraz z załącznikami

Fundusz sołecki 2015 - zarządzenie wraz z załacznikami - [POBIERZ]