Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z siedzibą w Gierałtowcu zwany dalej GZZOP został utworzony w dniu 19 sierpnia 1998 r. Zarządzeniem Nr 71 Wojewody Legnickiego.
Utworzenie „GZZOP” nastąpiło poprzez wydzielenie z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi, funkcjonujących dotychczas w jego strukturze organizacyjnej: Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złotoryi z siedzibą w Gierałtowcu, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Rokitnicy, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wilkowie.
Decyzją Nr ZO.IV.1027/98 z dnia 19.08.1998 r. Wojewody Legnickiego dokonano wpisu „GZZOP” do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0084 w księdze rejestrowej prowadzonej dla tego zakładu.
Zarządzeniem Nr 84 z dnia 21 sierpnia Wojewoda Legnicki przekształcił Gminny Zespół Opieki Podstawowej w Złotoryi w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Zespół uzyskał osobowość prawną z dniem wpisania do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejestrowy (Sygn. Akt. V Ns Rej. PZOZ-14/98 - Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział V Gospodarczy) pod nr PZZOZ-33.
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872), z dniem 1 stycznia 1999 r. Gmina Złotoryja przejęła uprawnienia organu administracji rządowej, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej (Wojewody Legnickiego). W załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek samorządu terytorialnego właściwych do przejęcia uprawnień organu, który je utworzył (Dz. U. Nr 60, poz. 641) – pod pozycją 194 w woj. dolnośląskim – wpisano Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi oraz Gminę Złotoryja jako organ właściwy do przejęcia uprawnień organu tworzącego GZZOP.
Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw (Dz. U. Nr 65, poz. 659) w załączniku – w woj. dolnośląskim – zawiera wpis GZZOP i Gminy Złotoryja pod pozycją 132.
Uchwałą Nr XIII/173/99 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 2 grudnia 1999 r. zatwierdzono Statut Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z siedzibą w Gierałtowcu, uchwalony przez Radę tego zespołu w dniu 23 listopada 1999 r.
Następnie uchwałą Nr XVIII/ 142 /2012 Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 czerwca 2012r. nadano nowy statut.
W skład GZZOP wchodzą:
1) Ośrodek Zdrowia w Gierałtowcu obejmujący opieką zdrowotną mieszkańców wsi: Brennik, Ernestynów, Gierałtowiec, Kwiatów, Lubiatów, Podolany, Pyskowice, Nowa Wieś Złotoryjska, Wyskok;
2) Ośrodek Zdrowia w Rokitnicy obejmujący wsie: Kozów, Leszczyna, Łaźniki, Prusice, Rokitnica, Rzymówka, Wysocko, Kopacz;
3) Ośrodek Zdrowia w Wilkowie Osiedlu obejmujący: wieś i osiedle Wilków, Jerzmanice Zdrój, Sępów, Nowa Ziemia.
Kierownikiem GZZOP jest Mateusz Olkowski.
Adres: Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z siedzibą w Gierałtowcu Gierałtowiec 33, 59-500 Złotoryja tel. 76 8781-413
Ośrodek Zdrowia w Rokitnicy Rokitnica 13, 59-500 Złotoryja tel. 76 8783-124
Ośrodek Zdrowia w Wilkowie Osiedlu ul. Kochanowskiego 3, 59-500 Złotoryja tel. 76 8783-321