Fundusze Zewnętrzne Fundusze Zewnętrzne : 2014 - 2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 
Projekty realizowane przez Gminę Złotoryja:

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ernestynów -
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu poprzez utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Prusicach - zadanie realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu poprzez utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Prusicach - zadanie realizowane w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Utworzenie Regionalnej Izby Pamięci w Prusicach - zadanie realizowane w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Partnerstwo Kaczawskie.

Zabezpieczenie przed degradacją i poprawa stanu zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Gierałtowcu - zadanie realizowane w ramach działania „Podstawowe usług i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego PROW na lata 2014-2020.

Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Kopaczu - zadanie realizowane w ramach działania „Podstawowe usług i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego PROW na lata 2014-2020.

Przebudowa i rozbudowa sieci wod-kan w miejscowości Gierałtowiec - zadanie realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.  Gmina Złotoryja informuje, iż rozpoczyna rzeczową realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gierałtowiec”.

EFS

 
W ramach tego działania realizowano i realizuje sie następujące projekty:
- Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Złotoryja (marzec 2014 - wrzesień 2014)

Elektroniczne biuro obsługi klienta

 
logo euslugi
Informujemy, że Urząd Gminy Złotoryja uruchomił możliwość korzystania z Portalu e-usług w ramach zrealizowanego Projektu „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja” poprzez korzystanie z dedykowanej strony internetowej – elektroniczne biuro obsługi klienta (e-bok) gminy Złotoryja dostępnej pod adresem https://ebok.zlotoryja.com.pl

Czytaj więcej: Elektroniczne biuro obsługi klienta

Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja

 
logo euslugi
Nazwa Beneficjenta Gmina Miejska Złotoryja
Partnerzy Projektu Gmina Złotoryja, Gmina Krotoszyce
Wartość projektu 4 041 780,00 zł
Dofinansowanie z UE 3 435 513,00 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Działanie 2.1. E-usługi publiczne
Gmina Złotoryja w partnerstwie z Gminą Miejską Złotoryja oraz Gminą Krotoszyce realizuje projekt Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja
Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w gminach w tym rozwój e-usług publicznych realizujących schematy działania A2B/A2C, wsparcie tworzenia otwartych zasobów publicznych, w tym: dostęp do informacji publicznej, zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji w gminach, powiatach i regionie, realizacja założeń Dyrektywy Reuse (ISP), interoperacyjność między istniejącymi e-usługami, w tym przede wszystkim możliwość współdziałania zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności.
Zakres projektu obejmuje: 1. Wdrożenie/rozbudowę Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentów; 2. Wdrożenie e-usług z wykorzystaniem platformy e-PUAP oraz Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentów; 3. Utworzenie zaplecza technicznego do świadczenia w sposób zautomatyzowany e-Usług publicznych z kompletem e-usług, elektronicznym biurem obsługi interesanta, e-płatnościami, migracjami i wdrożeniem; 4. Modernizację infrastruktury sieciowej wraz z budową serwerowni celem dostosowania do obowiązujących standardów IT; 5. Zakup niezbędnego sprzętu do realizacji usług poprzez Zintegrowany System Informatyczny: komputery, laptopy, serwery, UTM, Backup 6. Uruchomienie przyłączy światłowodowych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

FEPR DS UE EFRR kolor

Gmina Złotoryja informuje, iż rozpoczyna rzeczową realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wilkowie-Osiedlu”. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej w Wilkowie-Osiedlu poprzez jego kompleksową termomodernizację.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację odpowiednich działań modernizacyjnych, służących zmniejszeniu zużycia energii, takich jak:
   • wymiana stolarki okiennej w całym budynku,
   • ocieplenie budynku sali gimnastycznej,
   • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla sali gimnastycznej wraz z zapleczem.
Działania termomodernizacyjne zostaną wsparte wymianą oświetlenia na energooszczędne typu LED w sali gimnastycznej wraz z zapleczem.
Skutkiem zaplanowanych w projekcie działań będą rezultaty:
   • poprawa jakości powietrza,
   • ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza,
   • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej.

Całkowita wartość projektu: 939 244,08 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 798 357,46 PLN

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Złotoryja, 15.05.2017Gmina Złotoryja zakończyła wszystkie postępowania przetargowe wyłaniając na wykonawcę robót budowlanych firmę OPOL-SKA Sp. z o.o. Spółka komandytowa z Opola oraz wybrano inspektorów nadzoru.

Złotoryja, 30.06.2017 r.


Fotorelacja ukazująca postępy prac:                                
Gmina Złotoryja zakończyła realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wilkowie-Osiedlu”. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji projektu: grudzień 2015 r. – grudzień 2017 r.

Całkowita wartość projektu: 1 025 702,73 PLN
w tym:
dofinansowanie ze środków UE: 798 357,46 PLN

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć pokazujących efekty zrealizowanej inwestycji.
                                                                       
Wyrównywanie szans edukacyjnych i niwelacja negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19

 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i niwelacja negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 wśród uczniów szkół podstawowych Gminy Złotoryja”

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wilkowie-Osiedlu

 
„Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wilkowie-Osiedlu przy ul. Kochanowskiego 2 wraz z instalacją OZE”

Podkategorie