Gmina Złotoryja ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 8.1 Dostęp do edukacji. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 39 ust. 1-4 ww. ustawy.
Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy/umiejętności/kompetencji uczestników z zakresu edukacji ekologicznej. Poprzez aktywne działania lub pracę projektową przekazywane informacje są najlepiej przyswajane i zapamiętywane. Planuje się zaprojektowanie dla grupy docelowej aktywności, w których poprzez własne działanie zdobywana jest wiedza. Zobacz całość