herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 24 maja 2024r. o godz. 10.00  w sali narad (poddasze) odbędzie się II Sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Złotoryja za 2023 rok.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Złotoryja z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2023 rok.
7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie:
   ►1) wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego dla „Osiedla zabudowy mieszkaniowej obejmującego wybrane działki w obrębach Wilków i Wilków Osiedle” (druk nr 1) ,
   ►2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (druk nr 2) ,
   ►3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 3) ,
   ►4) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druk nr 4) ,
   ►5) zmian w budżecie gminy na 2024 rok (druk nr 5) .
8. Sprawy różne. Zamknięcie sesji.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (https://bip.zlotoryja.com.pl/Document/15082)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji na żywo na naszej stronie

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez stronę internetową https://www.zlotoryja.com.pl/sesja-live-ug.html  i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl


Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I