herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 20 czerwca 2024r. o godz. 10.00  w sali narad (poddasze) odbędzie się III Sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych.
5. Raport o stanie Gminy Złotoryja za 2023 rok (druk nr 1).
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok (druk nr 2).
7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy (druk nr 3).
8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie:
   ►1) planu pracy Rady Gminy Złotoryja (druk nr 4),
   ►2) planów pracy komisji Rady Gminy Złotoryja (druk nr 5),
   ►3) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złotoryja (druk nr 6),
   ►4) zmieniająca uchwałę nr LXII 586/2023 Rady Gminy Złotoryja z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Złotoryja (druk nr 7),
   ►5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (druk nr 8),
   ►6) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Złotoryja (druk nr 9),
   ►7) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 10),
   ►8) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Złotoryja (druk nr 11),
   ►9) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Złotoryja (druk nr 12),
   ►10) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Złotoryja (druk nr 13),
   ►11) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z/s w Gierałtowcu (druk nr 14),
   ►12) zmian w budżecie gminy na 2024 rok (druk nr 15).
9. Sprawy różne. Zamknięcie sesji.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (https://bip.zlotoryja.com.pl/Document/15082)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji na żywo na naszej stronie

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez stronę internetową https://www.zlotoryja.com.pl/sesja-live-ug.html  i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl


Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I