Z A W I A D O M I E N I E
 
 

Zawiadamia się, że w dniu 10 listopada 2010 r.
o godz. 10.00 alt
w sali nr 14 /poddasze/ Urzędu Gminy Złotoryja,
odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Złotoryja.

Porządek obrad sesji obejmuje:
1. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu "Nasza wieś czysta i zadbana".
2.  Przyjęcie protokołu obrz poprzedniej sesji.
3. Informację z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych,
5. Informację o działalności bibliotek i świetlic wiejskich na terenie gminy za 2009 rok.
6. Informacja o działalnosci sportowej i turystycznej w gminie za 2009 rok.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  ⇒1) uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Złotoryja na 2011rok,
  ⇒2) uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Złotoryja na lata 2011-2016,
  ⇒3) nabycia nieruchomości,
  ⇒4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  ⇒5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  ⇒6) obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złotoryja,
  ⇒7) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  ⇒8) zmiany "Planu Odnowy Miejscowości Rokitnica",
  ⇒9) przyjęcia programu współpracy Gminy Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz inny,mi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011,
 ⇒10) zmian w budżecie gminy na rok 2010.
8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9
. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawlus