altZ A W I A D O M I E N I E
Zawiadamia się, że w dniu 27 maja 2011 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Restauracji "Przy Miłej", odbędzie się VII sesja Rady Gminy Złotoryja w kadencji 2010 - 2014.
Porządek obrad sesji obejmuje:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010r.
6. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Złotoryja.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    ►1) zmian w budżecie gminy na rok 2011;
    ►2) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złotoryja oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnej instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, za pierwsze półrocze;
    ►3) przekazania Komisji Rewizyjnej zbadania skargi;
8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawlus