Gmina Złotoryja

Sesja w grudniu

 
 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XV sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Wnioski radnych i zaproszonych gości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotoryja (uchwała w sprawie WPF Gminy Złotoryja – druk nr 1).
6. Przedstawienie projektu budżetu gminy na 2020r.
7. Uchwalenie budżetu gminy na 2020r. (uchwała w sprawie budżetu gminy na 2020 – druk nr 2)
8. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
   ►1) planu pracy Rady Gminy Złotoryja – druk nr 3,
   ►2) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złotoryja- druk nr 4,
   ►3) planu pracy komisji Rady Gminy Złotoryja – druk nr 5,
   ►4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 – druk nr 6,
   ►5) uchylająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – druk nr 7,
   ►6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy – druk nr 8,
   ►7) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – druk nr 9,
   ►8) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złotoryja – druk nr 10,
   ►9) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Złotoryja na rok szkolny 2019/2020 – druk nr 11,
   ►10) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Złotoryja – druk nr 12,
   ►11) zmian w budżecie gminy na rok 2019 – druk nr 13.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Złotoryja za 2019r.
10. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Złotoryja za 2019r.
11. Sprawy różne.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Document/14907)

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez konto Gminy w serwisie YOTUBE i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Parański