Boisko Orlik

Boisko orlik
TELEFONY DO ZARZĄDCY OBIEKTU:
Urząd Gminy Złotoryja…...............76 8788700
Szkoła Podstawowa w Wilkowie–Osiedlu ….76 8785942
alt
Regulamin porządkowy
korzystania z kompleksu boisk sportowych
Moje boisko - Orlik 2012


1. Administratorem kompleksu sportowego Orlik w imieniu Wójta Gminy Złotoryja jest Gimnazjum w Wilkowie – Osiedlu.
2. Boiska są czynne w następujących terminach:
a) w godzinach pracy szkół boiska są udostępniane młodzieży szkolnej
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych zgodnie z załączonym harmonogramem.
Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 1 "b" koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
3. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.
4. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.
5. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem.
6. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 7 "a" (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego).
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu
f) zaśmiecania
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
i) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku
j) wprowadzania zwierząt
k) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu
l) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
9. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.
10. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
11. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
12. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
13. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do uwag instruktora sportu.
14. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.
15. W miesiącach lipiec i sierpień obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
16. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 7 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:
- nakazać zmianę obuwia sportowego
- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niegodne z regulaminem zachowanie
- nakazać opuszczenie terenu boisk
17. Użytkownicy korzystający z boisk zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności oraz przestrzegania przepisów BHP i P-poż.
18. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu podlegać będzie zakazowi dalszych wstępów na boiska.

TELEFONY DO ZARZĄDCY OBIEKTU:
Urząd Gminy Złotoryja…...............76 8788700
 Szkoła Podstawowa w Wilkowie–Osiedlu ….76 8785942