herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 7 maja 2024r. o godz. 10.00  w sali narad (poddasze) odbędzie się I Sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie Radnych
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski radnych.
6. Ślubowanie Wójta
7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy – druk nr 1.
8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – druk nr 2.
9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie:
   ►1) powołania komisji stałych Rady Gminy Złotoryja – druk nr 3,
   ►2) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złotoryja – druk nr 4,
   ►3) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Złotoryja – druk nr 5,
   ►4) wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Złotoryja – druk nr 6,
   ►5) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Złotoryja – druk nr 7,
10. Sprawy różne. Zamknięcie sesji.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 16 kwietnia 2024r.

(Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (https://bip.zlotoryja.com.pl/Document/15082)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji na żywo na naszej stronie

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) Sesje Rady Gminy Złotoryja są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Złotoryja wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie w postaci transmisji poprzez stronę internetową https://www.zlotoryja.com.pl/sesja-live-ug.html  i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: www.bip.zlotoryja.com.pl i www.zlotoryja.com.pl


Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I