Rodzina 500+ - podstawowe informacje - KOMU przysługuje świadczenie wychowawcze?

 

Spis treści

KOMU przysługuje świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Na pierwsze dziecko świadczenie wychowawcze przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł, natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł. Pierwsze dziecko to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się o świadczenie wychowawcze.
Na drugie i kolejne dziecko w rodzinie do 18. roku życia świadczenie wychowawcze przysługuje bez dodatkowych warunków.
Kwota świadczenia wychowawczego jest podzielna. W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Kwota świadczenia wychowawczego nie będzie wliczana do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego.