Rodzina 500+ - podstawowe informacje - KIEDY NIE PRZYSŁUGUJE świadczenie?

 

Spis treści

KIEDY NIE PRZYSŁUGUJE świadczenie?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
  •  dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (termin pełnoletni nie zawsze jest tożsamy w prawie z terminem osoby, która ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletniości przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego – art. 10 §2 Kodeksu cywilnego);
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
  • osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu lub nie udzieli podczas tego wywiadu wyjaśnień co do okoliczności objętych wywiadem.
W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia wychowawczego lub wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem, a także gdy wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki na dzieckiem, m.in. może być przeprowadzony przez pracownika socjalnego rodzinny wywiad środowiskowy.
W sytuacjach ww. rodzinny wywiad środowiskowy może zostać przeprowadzony zarówno na etapie ubiegania się o świadczenie wychowawcze, jak i w trakcie pobierania tego świadczenia.