Gmina Złotoryja

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych

 

 

Zarządzenie Nr 0152/5/2011 

Wójta Gminy Złotoryja 

z dnia  8 lutego 2011r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz uchwałą Nr XLI/318/10 Rady Gminy Złotoryja z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Złotoryja z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011, zarządza się co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej w składzie:

          Katarzyna Hec - Przewodniczący Komisji,

2.      Anna Kurek – Członek

3.      Kazimierz Gregulski  - Członek organizacji pozarządowej, nie biorącej udziału w konkursie,  Komendant OSP Prusice,

 rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku w następujący sposób:

 

Zadanie 1. Organizacja przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach  sportowych na terenie gminy Złotoryja wraz z utrzymaniem bazy sportowej, poprzez m.in.:

- organizowanie zawodów oraz imprez sportowych  lokalnych i ponadlokalnych,

- udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,

- prowadzenie szkolenia i zajęć treningowych  -  w następujących dyscyplinach sportowych : piłka nożna , siatkówka , tenis stołowy , kolarstwo:

Ludowy Zespół Sportowy  „Lechia” Rokitnica

 – na realizację zadania przeznacza się kwotę:  27.000zł

Ludowy  Klub Sportowy  „Przyszłość” Prusice

– na realizację zadania przeznacza się kwotę:   27.000zł

  Ludowy Klub Sportowy  „Iskra” Jerzmanice – Zdrój

 – na realizację zadania przeznacza się kwotę:  12.000zł

  Ludowy Klub Sportowy  „Wilkowianka” Wilków

 – na realizację zadania przeznacza się kwotę:  26.000zł

  Ludowy Zespół Sportowy  „Lubiatowianka” Lubiatów

– na realizację zadania przeznacza się kwotę: 11.000zł

  Ludowy Zespół Sportowy  „Huragan” Nowa Wieś Złotoryjska

 – na realizację zadania przeznacza się kwotę: 13.000zł

Ludowy Zespół Sportowy  „Polonia” Ernestynów

 – na realizację zadania przeznacza się kwotę: 13.000zł

Uczniowski Klub Sportowy „Żak” Gierałtowiec

– na realizację zadania przeznacza się kwotę: 27.000zł

Kaczawski Klub Siatkarski „REN BUT” w Złotoryi –

– na realizację zadania przeznacza się kwotę: 5000zł

 

 Zadanie 2. Organizacja turnieju piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy .

Oferty nie wpłynęły.


Zadanie 3. Organizacja turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy.

Oferty nie wpłynęły. 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. sportu i obsługi  kancelaryjno gospodarczej Urzędu. 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

Maria Leśna