Gmina Złotoryja

Strategia rozwoju Gminy na lata 2021 - 2030 - zaproszenie do konsultacji

 herb gmina zlotoryja png
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057.), w związku z Uchwałą nr XXIX/297/2021 Rady Gminy Złotoryja z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Złotoryja na lata 2021 - 2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
z a p r a s z a m
sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Złotoryja oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Złotoryja na lata 2021-2030.

Czytaj więcej: Strategia rozwoju Gminy na lata 2021 - 2030 - zaproszenie do konsultacji

Przebudowa sieci wodociągowej w Wilkowie-Osiedlu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu, zwraca się DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W WILKOWIE-OSIEDLU, o zgłoszenie się do siedziby Zakładu w celu złożenia deklaracji o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane
Druk dostępny również jest na stronie www: Gminy Złotoryja i ZGKIM Wilków-Osiedle.
Ww. oświadczenie będzie niezbędne do procedury formalno-prawnej umożliwiającej wymianę przyłączy wodociągowych do Państwa nieruchomości.
Planowane prace będą realizowane w latach 2022 – 2024. Realizacja będzie finansowana na koszt Gminy Złotoryja, ze źródeł zewnętrznych.
Prosimy aby sprawę potraktować jako pilną. Oczekujemy na podpisane oświadczenia najpóźniej do 31.01.2022 r.
Kliknij aby pobrać deklarację - oświadczenie.

Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Złotoryja

Piec Wójt Gminy Złotoryja zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę dotychczasowego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym/budynku jednorodzinnym na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.
Dotację mogą uzyskać: osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tj.: właściciele, współwłaściciele lub najemcy nieruchomości, położonych na terenie Gminy Złotoryja oraz wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym, w którym członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.
Wnioskodawca, po zrealizowaniu inwestycji może uzyskać, w formie refundacji, do 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zakup nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 3000,00zł, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej, nie więcej niż 6000,00zł.

Czytaj więcej: Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Złotoryja

Uzupełnienia braków w ofertach na realizację zadań publicznych - sport.

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych ofert złożonych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Złotoryja w ramach otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022.
Oferty zawierające braki formalne podlegające uzupełnieniu należy uzupełnić w siedzibie Urzędu Gminy Złotoryja, al. Miła 4, 59-500 Złotoryja (tel. 76 87 88 700) w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej listy, tj. do. 13.01.2021 r. do godz. 15.30.
Oferty nieuzupełnione o wskazane braki, a także uzupełnione po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegały ocenie merytorycznej.
Oferty do uzupełnienia

Dodatek osłonowy dla polskich rodzin

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym (weszła w życie 4 stycznia 2022 r.). Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju.
Zgodnie z ustawą dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadka dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Czytaj więcej: Dodatek osłonowy dla polskich rodzin

Informacja

Informujemy, że w dniu 7.01.2022r. Urząd Gminy Złotoryja będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Elektroniczne biuro obsługi klienta

logo euslugi
Informujemy, że Urząd Gminy Złotoryja uruchomił możliwość korzystania z Portalu e-usług w ramach zrealizowanego Projektu „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja” poprzez korzystanie z dedykowanej strony internetowej – elektroniczne biuro obsługi klienta (e-bok) gminy Złotoryja dostępnej pod adresem https://ebok.zlotoryja.com.pl

Czytaj więcej: Elektroniczne biuro obsługi klienta

Nowa Wieś Złotoryjska - brak wody

W związku z awarią na sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie–Osiedlu informuje, że w dniu 03.01.2022 r. nastąpiła przerwa w dostawie wody w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska. Planowane przywrócenie wody ok. godz. 14.00.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Harmonogram odbioru odpadów na I półrocze 2022r.

Jest już udostępniony nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy, który będzie obowiązywał w I półroczu 2022 r. - Zobacz harmonogram

Sesja w grudniu

 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 30 grudnia 2021r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Złotoryja. (Ze względu na nadal obowiązujące ograniczenia, w obradach uczestniczyć będą jedynie Radni).
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w grudniu

 
ceeb 768x1090